حق مردم است که بدانند نمایندگان آنها در مجلس چه رای و نظری دارند.