ویدئویی از سرزمین های مهم سرزمین مان ایران که توسط رضا شاه به اجنبی هدیه شد تا نقشه انگلیس در منطقه کامل شود.