از وسایل محاسباتی دقیق امروز می شه به خط ‌کش دیجیتال اشاره کرد.