نام محمدرضا پهلوی به عنوان یکی از بزرگترین اختلاسگران اقتصادی مطرح شده است. رتبه اول بزرگترین اختلاس اقتصادی بزرگ قرن قبل، به محمدرضا پهلوی و رتبه دوم به صدام اختصاص دارد.