ما هر چه داریم از این نماز و دعا داریم باید نمازمون رو اول وقت بخونیم، توی دشت باز هم می خونیم ف زیر خمپاره هم می خونیم