پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند، بلبل شوقم هوای نغمه‎ خوانی می‎کند، همتم تا می ‎رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند؛ شعرخوانی با صدای حافظ ثانی استاد محمد حسین شهریار مناسب استوری و وضعیت واتساپ