نوشابه نوشیدنی که شاید اصلا نوشیدنی نباشد به یک اسید مهلک بیشتر شباهت دارد اثر ترسناک این اسید را فقط در پنج روز روی سخترین بافت بدن یعنی دندان می بینیم.