تیزر برنامه بدون تعارف خبر ۲۰۳۰ شبکه دو به خسرو معتضد، تاریخ شناس و پزوهشگر؛ جمعه هفده بهمن.