سال ۸۰ علی انصاریان و نیکبخت به عنوان مهمان تو سریال زیر آسمان شهر بازی کردند و این حرف‌ها رو زدند. فردا ما رو سکو بودیم، دقیقه ۸۷ انصاریان جوری با تکل نیکبخت رو زد که منتظر کارت قرمز رودومونتی نموند، خودش رفت بیرون!