آیتم ویژه فوتبال ۱۲۰ برای مهرداد میناوند با اجرای عادل فردوسی پور.