کلیپ جالبی از مرحوم مهرداد میناوند که ازو می پرسند نام فیلم زندگی ات چیست جواب می دهد: ابوالفضل، بخاطر ارادت قلبی که به ایشان دارم.