فیلم دیده نشده و قدیمی از تلاوت قرآن مرحوم مهرداد میناوند.