گل اول آلومینیوم به پرسپولیس توسط توکلی در دقیقه 20 آلومینیوم 1 - پرسپولیس 1