فقط در ایران به دریای کاسپین ، خزر می گویند که در دوره قاجار و بنی امیه جا افتاده بود و برای ناچیز جلوه دادن سهم ایران از این دریان بود.