استفاده از دارو چه شیمایی و چه سنتی بسیار تخصصی و پیشرفته است، برای داشتن کشوری سالم لازم است فرهنگ مصرف خودسرانه ی دارو تغییر کند