در مورد حضرت صدیقه طاهره(س)حتی در روزگار ما حرفهای ناروا و قضاوتهای نابجا و غلطی وجود دارد. که قلب هر انسان آزاده و مومنی را آزار می‌دهد و اسباب ناراحتی اولیای خدا را فراهم می آورد؛که می‌گویند چطور شد امیرالمونین در خانه باشد و در مقابل دیدگان او ناموس خدا مورد ضرب و شتم قرار بگیرد؛مگر علی فاتح خیبر نیست مگر صاحب ذوالفقار نیست؟!