مکران به عنوان یک جزیره سیار با ۱۲۱ هزار تن وزن و ۲۲۸ متر طول بزرگترین شناور نظامی ایران است که با انواع امکانات و تسلیحات قادر است تا ۳ سال بدون پشتیبانی از ساحل در اقیانوس‌ها شناور باشد.