شعر سطح پایینی که ۶ماه زندان داشت! همه برگویید از برنا و پیر لعنةالله رضاشاه کبیر