در این شهر شلوغی ها... مرا دست خودم نسپار...حقارت میکشد ،طفلی که از مادرجدا باشد..