با توجه به آلودگی شدید هوا با این تغییرات و تمهیدات در رژیم غذایی خود به سلامتی تان کمک کنید.