سخنرانی استاد عالی ایام فاطمیه 1442 در هیئت ریحانه النبی تهران که ایشان از جایگاه و ارزش اینگونه مجالس و عنایت ائمه به آنها سخن می گویند و تبین عبادت و قرب و بلا در سلوک شخصی عبادی