انتشار برای نخستین بار، مصاحبه‌ای مربوط به سال ۱۳۸۵ با سردار شهید حسن طهرانی مقدم که در آن پرده از رازی بزرگ برداشته می‌شود! شهید طهرانی مقدم: انتظار شهید کاظمی به سر آمد و ما هیچ مرزی برای بُرد موشک نداریم...