واکسن آمریکایی فایزر با چه روشی تولید شده و این روش چه خطراتی می تواند داشته باشد؟