انتشار برای نخستین بار؛ سخنان حاج قاسم در جمع نیروهای توپخانه پس از عملیات بزرگ الحاضر.