مردم، شما به این عکس نگاه می کنید، به کجای عکس نگاه می کنید؟ یه عکسی هست، مقام معظم رهبری نشسته آقای سردار سلیمانی هم نشسته کنارشون بعد می خواد سلام بده، ایشون مثلا میره به سمت دست ایشون حالا مثلا... تبرک کنه ...