دریادار تنگسیری: این تفنگداران را پاسداران ما حتی با سلاح بدون خشاب دستگیر کردند!