یک آموزش عالی و نکته سنج برای درست کردن عمری کابل های شارژر که از انتهای محل کاب خراب میشوند