آقای روحانی درباره مراحل دریافت واکسن کرونا برای مردم و طبقاتی که نیازمندی بیشتری به آن دارند توضیح می دهد.