خوانندگی احمد مهرانفر اون هم با لهجه درباره رفیق، در برنامه همرفیق شهاب حسینی و ترکیدن تنابنده از خنده