آمریکا رو به افول و زوال نهایی است. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج زنجان.