وضع آمریکا در این روزها دیدنی می باشد آمریکا دیگر خیلی عمر طولانی نخواهد کرد و منهدم خواهد شد.