موشکهای سپاه که هیمنه آمریکا در عین الاسد را فرو ریخت، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج تهران بزرگ.