جول اوستین: قدم هایت را با ایمان بردار، همه چیز سر جایش قرار میگیرد. کلیپی کوتاه از صحبت های اوستین از اساتید مثبت اندیشی درپرتون ایمان در جهان