شلیک موشک الماس از پهپاد ابابیل۳ ، شلیک موشک هوا به هوای آذرخش از پهپاد کرار و انهدام هدف هوایی، عملیات انتحاری پهپاد آرش در برد ۱۴۰۰ کیلومتری.