مقام معظم رهبری: همچنان که شکوه و جلال کشتی تایتانیک، مانع از غرق شدن او نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا هم غرق خواهد شد .