انیمیشن دیدنی ماجراهای هوشی خان که هر قسمت به مسایل فرهنگی اجتماعی در جامعه می پردازد این قسمت مهمان خارجی.