یادتان باشد موسی به قومش گفت: «مردم! چرا با انواع تهمت‌ها آزارم می‌دهید؟! با اینکه خوب می‌دانید من فرستادۀ خدا به‌سوی شمایم؟!» وقتی آن‌ها با حرف‌ناشنوی، از حق منحرف شدند، خدا هم دل‌هایشان را به همان حال رها کرد. بله، خدا دست چنین مردم منحرفی را نمی‌گیرد. سوره صف ایه ۵.