خبرنگار العربیه هنگام گزارش از واشنگتن سوتی عجیبی داد و گفت نیروهای سپاه پاسداران نیز در خیابان مستقر شدند که بعد متوجه اشتباه فاحش خود شد و آنان را گارد ملی معرفی کرد.