تدریس نیم و ربع روی ساعت توسط سرکار خانم گل آرایی برای دانش آموزان پایه سوم