داستان نوشتن کلماتی مانند موسی، عیسی و تدریس الف مقصوره فارسی توسط آموزگار خانم فرناز علیمراد زاده برای دانش آموزان دوم ابتدایی