بیان نکات آموزشی درس هفتم درس از همه مهربان تر فارسی توسط خانم سمیه احمدی و تمرین و تکرار کلمات برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی