مازوت رو می سوزونن روان پریشن، ما رو می کشند آدم نمی شن... انیمیشن طنز سیاسی دیرین دیرین که این قسمت به آلودگی هوای ناشی از سوزاندن مازوت می پردازد.