با کیسه های پارچه ای ضایعاتی می تونیم خوشگلترین گل ها رو بسازید و لذتشو ببرید