با دیدن این کلیپ دیگه برای رسم دایره منظم به هر قطری روی چوب