در فصل جدید برنامه فرمول یک پخش شده از شبکه یک سیما، سرآشپز آرتا درست کردن چیزکیک را آموزش می دهند.