با روش پدرانه میشه هرچیزی رو یاد گرفت مثل این پسر کوچولو که داره زبان یاد می گیره