بسم الله، ذکرُ الله، هرجا ورد زبان ما نام خدا، یاد خدا، آرام قلب و جان ما سر آغازِ کلام و نورِ قرآن نشانِ اوجِ لطف و مهرِ یزدان بُود جان ِسخن تاجِ هر عنوان کند اعجاز، ... ترانه سرود کودکانه بسم الله پخش شبکه پویا .