استوری ویژه چهارشنبه های امام رضایی مناسب برای استفاده در اینستاگرام و وضعیت واتساپ، تقدیر من از بند تو آزاد شدن نیست دیدی که گشودی در و من پر نگشودم.