پهپاد سیمرغ؛دست توانمند ایران در رصد تحرکات دشمنان در منطقه.