انیمیشن طنز ترامپت این قسمت:عین الاسد. کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج .